ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีมอบของขวัญและแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและผู้ที่โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น

ศาลแขวงชลบุรีมอบของขวัญและแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและผู้ที่โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
             เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2561 นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี   คณะผู้พิพากษาศาลแขวงชลบุรี พร้อมด้วยนางเสาวภาพร สิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรี ได้ร่วมกันมอบของขวัญและแสดงความยินดีแด่ นางสาวสมสมร คู่นา ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  นางสาวธมลวรรณ เศรษฐเมธีกุล กับนางสาวมนัสชนก สวัสดิ์วงษ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และนายวินัย อินสกูล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น และนายสุนทรพจน์ คำมี ครบสัญญาจ้างเหมาบริการ  ณ อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 1 ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ