ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561

 ศาลแขวงชลบุรีร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561
                        เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561 ในการนี้ นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี มอบหมายให้นายสราวุธ  ชัยประสิทธิ์ เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ นางสาวทักษอร  ธามณี นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวศุภารัตน์  นิราช นิติกร เป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและข้อมูลข่าวสารของศาลแขวงชลบุรีให้กับประชาชนทั่วไปทราบ ณ วัดบ้านงิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  


เอกสารแนบ