ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี เข้าร่วมโครงการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน เพื่อเร่งรัดการบังคับคดี ประจำปี พ.ศ.2561

นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี เข้าร่วมโครงการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน เพื่อเร่งรัดการบังคับคดี ประจำปี พ.ศ.2561
     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ศาลแขวงชลบุรีนำโดยนางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี นายอมร มนต์แก้วกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงชลบุรี ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน จัดโครงการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาหาข้อยุติในการ ชำระเงินค่าปรับตามสัญญาประกัน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกันได้ชี้แจงและตอบข้อสงสัยตลอดให้ผู้ประกันเสนอแนวทางในการระงับหรือบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาประกัน ณ ห้องประชุมชมวิว ชั้น 5 อาคารศาลแขวงชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ