ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลแขวงชลบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน
         เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี คณะผู้พิพากษาศาลแขวงชลบุรี พร้อมด้วย นางมลฤดี ภักดีคง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมตามกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับ การปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมชมวิว ชั้น 5  อาคารศาลแขวงชลบุรี.  


เอกสารแนบ